Tầm nhìn

Ý thức sâu sắc giá trị công việc mình đảm nhận, chúng tôi hướng đến những sản phẩm chất lượng cao, những dịch vụ chuyên nghiệp, sự tín nhiệm của khách hàng, và trên hết, là những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành xây dựng Việt Nam. “Xây dựng, khai thác đi đôi với bảo tồn, phát triển”, là tiêu chí bền vững mà công ty SBTV luôn đặt ra trong các chiến lược phát triển dài hạn, trong đó, những vấn đề liên quan đến môi trường và bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm.